Members

Wanna Dance (192)

manager

Leona Wee

project members

Bernard Phua
Phei Ling, Goh
Khai Chou, Yong
Joshua Yao
Elaine Chai
Yulan, Han
Amy Lim
Zhi Xu, Tan
Wilson Chew
Dionne Wong

alumni

Kersley Chan
Hui Hui, Ong
Barry Goh
Samantha Lee
Jessie Ong
Keith Ong
Yi Fan, Tan
Linna, Tan
Joyce Liong
Marianne Low
Kelly Tan
Chin Ta, Sim
Li Feng, Tan
Jared Koh
Alina Hah
Kit Yee, Wan
Allen Losey
Boon Chuan, Kee
Tai Tong, Kam

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s